Az Intézeti Tanszék munkatársai
Dr. habil. Szretykó György
tanszékvezető, egyetemi docens
az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak szakfelelőse


       
Telefon: 96/503-658
e-mail: szretyko@atif.hu
Iroda: I. épület, 250-es szoba (Győr, Liszt Ferenc u.42.)


Név Dr. habil. Szretykó György
Születési év 1957
Végzettség Leningrádi Állami Egyetem Filozófiai Kar
Külkereskedelmi Főiskola (Budapest)
Szakképzettség Tud. szoc. előadó
közgazdász
Jelenlegi munkahely, munkakör Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet
Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék
tanszékvezető, egyetemi docens
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc, DLA) CSc — szociológiai tudomány (1990)
Tudományos / művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); “dr habil” cím Dr. habil. – gazdálkodás- és szervezéstudományok
(Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 2010.)
A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2006)

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő)
Oktatásban töltött idő: 28 év

Munkahelyek, beosztások:

1981-1986: GATE, egyetemi tanársegéd
1986-1990: Politikai Főiskola, egyetemi adjunktus
1990-1991: Békéscsabai Tanítóképző Főiskola, főiskolai docens
1991-1992: Konzervipari Dolgozók Szakszervezete, elnök
1992-1996: Társadalomkutató és Előrejelző Intézet, tudományos főmunkatárs
1996: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, titkár I.
1996. szeptember 1. — Soproni / Nyugat-magyarországi Egyetem, egyetemi docens
1998.július 1. — 2004. december 31. Nyugat-magyarországi Egyetem FMK Tanárképző Intézet Társadalomtudományi Tanszék,tanszékvezető egyetemi docens
2005. január 1— 2008. július 31. Nyugat-magyarországi Egyetem FMK Tanárképző Intézet Humántudományi és Kommunikációs Tanszék, egyetemi docens
2008. augusztus 1. — Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

A fentieken kívül az alábbi intézményekben oktattam/oktatott:

1994-1996: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, részfoglalkozású tudományos főmunkatárs
1995-1998: Pécsi Janus Pannonius Egyetem FEFI, külső oktató/óraadó
2004-2012: Tessedik Sámuel Főiskola / SZIE Egészségügyi Intézet, további jogviszonyú, részfoglalkozású egyetemi docens


Oktatott tárgyak:

Hagyományos képzésben:
általános szociológia, családszociológia, gazdaság-és szervezetszociológia, környezetszociológia, helyi társadalom, politológia, vállalkozásgazdaságtan, közgazdasági alapismeretek, humánmenedzsment, szociálpolitika,

BSc/BA képzésben:
általános szociológia, családszociológia, munka-és szervezetszociológia, településszociológia, vállalkozásgazdaságtan, közgazdasági alapismeretek, nonprofit gazdaságtan, a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata, munkaerő-piaci képzés elmélete és gyakorlata

MA képzésben:
foglalkoztatáspolitika, tervezés, tanácsadás elmélete és gyakorlata, speciális helyzetű csoportokkal való foglalkozás, emberi erőforrás menedzsment, gazdaságpolitika, toborzás, kiválasztás, outplacement, ösztönzés- menedzsment

PhD képzésben:
NYME Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
környezetszociológia
a környezeti konfliktusok szociológiája
témavezető
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
témavezető
Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
témavezető

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása
Oktatás- és szakfejlesztés:
2005: Az andragógia (BA) alapszak szakindítási anyagának kidolgozása
2006-2008: Az andragógia (BA) alapszak soproni tagozatának vezetője. (Felnőttképzési szervező és személyügyi szervező szakirányok)
2006 — Az andragógia (BA) alapszak tantárgyi programjainak kidolgozása és fejlesztése,
2007-2008: Az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak szakindítási anyagának kidolgozása és sikeres akkreditálása.
2008 — Az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak szakfelelőse,
2008 — Az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak tantárgyi programjának kidolgozása és fejlesztése,

Kutatási tevékenység:
Eddig 12 országos kutatásban vettem részt, témavezetőként vagy tagként. (minisztériumi megrendelések, OTKA kutatások)

Publikációs tevékenység:
• 1 könyv;
• 10 tanulmánykötet; (szerk. és társszerző);
• és több mint 120 szakcikk

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)

1. Poór József – Bencsik Andrea – Szretykó György – Ternovszky Ferenc: Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és alkalmazások. 5. átdolgozott kiadás. (Szerk.: Karoliny Mártonné – Poór József).Complex Kiadó, Budapest. 2010. 365-400. p.
2. Szretykó György: A romák munkaerő-piaci sikertelenségének okai és reintegrációjának lehetőségei. In: Humánpolitikai Szemle, 2011. február. 22-39. p.
3. Szretykó György: Comparative Analysis of the Situation of Interim managers on the Basis of a Hungarian and British Survey In:Review of International comparative Management 2011. 264-273.p.
4. Szretykó György: Az Y generáció, a munkáltató vonzóvá tétele a munkaerőpiacon és a HR stratégia. In: Humánpolitikai Szemle, 2012 július-augusztus 3-12 p.
5. Szretykó György: Dolgozói elégedettség a RÁBA Járműipari Holding Nyrt munkatársai körében In: RUGALMAS ÖSZTÖNZÉS-rugalmas juttatások (Szerk.: Poór József). 3. átdolgozott kiadás CompLex Kiadó, Budapest 2013. 357-378. o.

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

1.Változások a magyar társadalomban (1990-1997) Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Bp. 1998 265. o.
2.A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalom-gazdaságtani dimenziói (társszerző és szerk.) Comenius Kft. Pécs, 2007. 495. o.
3.Merre tart a magyar vidék? A vidék szociális problémái és felemelkedésének lehetőségei. (társszerző és szerk.:) Comenius Kft, Pécs, 2008. 527.o.
4. Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. A népesedés szociológiai és társadalom - gazdaságtani problémái a XXI. század elején.(társszerző és szerk.) Comenius Kft. Pécs, 2011, 492. o.
5. Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének szociológiai és humánpolitikai aspektusai. (társszerző és szerk.) Comenius Kft., Pécs, 2012. 539 o.

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
1990- MTA Köztestületi tag
1992-1998: a Gazdaság és Társadalom című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
1997- MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság köztestületi tagja,
2000- MTA VEAB Szociológiai Munkabizottsága, elnök
2008- Humán Szakemberek Országos Szövetségének tagja
2012- MTA Gazdálkodástudományi Bizottság köztestületi tagja
2013 - Tér - Gazdaság - Ember című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2014 - MTA VEAB Gazdaság- Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság alelnökeKönyvek, tanulmánykötetek

Változások a magyar társadalomban
Globalizáció és család
A helyi társadalom szociológiai dimenziói
Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban
Az ifjúság helyzete és jövőképe
A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség
Merre tart a magyar vidék?
A nonprofit szektor és az egészségügyi, szociális szolgáltatások
Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások
Comparative Analysis of the Situation of Interim Managers on the Basis of a Hungarian and a British Survey
Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika
Átalakuló emberi erőforrás menedzsment
Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment
A válságok természetrajza: kiutak és alternatívák / A válságok és a válságkezelés szociológiai és humánpolitikai aspektusai


Publikációs jegyzék (MTMT)